Podmienky prijatia do zariadenia


Do nášho zariadenia pre seniorov môže byť prijatý každý klient, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do zariadenia pre seniorov stanovené zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

  • klient má mať dôchodkový vek
  • klient je vzhľadom na svoj zdravotný stav alebo vek odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
  • klient potrebuje sociálnu starostlivosť z iných vážnych dôvodov

K prijatiu do nášho zariadenia je potrebné mať vypísanú žiadosť o prijatie do zariadenia (žiadosť nájdete na našej web stránke)

Pri nástupe do zariadenia je potrebné v zariadení predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia z ktorého klient prichádza, nie staršie ako 3 dni (uvedené potvrdenie vydáva klientov všeobecný lekár). Pokiaľ klient prichádza do zariadenia priamo z hospitalizácie v nemocnici, potrebné je predložiť prepúšťaciu správu z nemocnice.

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné predložiť posledné aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku klienta.

Klient ďalej potrebuje rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu. Ak takéto rozhodnutie klient nemá, môže byť umiestnený v našom zariadení, avšak podmienkou je toto rozhodnutie doložiť. Pre prijatie klienta do zariadenia pre seniorov sa vyžaduje rozhodnutie mesta alebo obce o odkázanosti na sociálnu službu (nie rozhodnutie samosprávneho kraja).

Pre umiestnenie klienta v našom zariadení nie je rozhodujúce trvalé bydlisko klienta!

Zoznam vecí potrebných pri prijatí klienta do zariadenia.pdf

TOPlist