Podmienky prijatia do zariadenia


Do nášho zariadenia pre seniorov môže byť prijatý každý klient, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do zariadenia pre seniorov stanovené zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

  • klient má mať dôchodkový vek
  • klient je vzhľadom na svoj zdravotný stav alebo vek odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
  • klient potrebuje sociálnu starostlivosť z iných vážnych dôvodov
  • klient potrebuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (dokumenty na stiahnutie)
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia (dokumenty na stiahnutie)
  • čestné prehlásenie o majetku (dokumenty na stiahnutie)

 

Zoznam vecí potrebných pri prijatí klienta do zariadenia.pdf