Základné služby


Podľa zákona č. 448 / 2008 Z.z. o sociálnych službách naše zariadenie poskytuje svojím klientom nasledovné druhy služieb:

 • Odborné
 • Obslužné
 • Ďalšie

Odborné služby:

 • Pomoc klientovi pri jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Základné sociálne poradenstvo
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Zabezpečenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

 

Obslužné činnosti:

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne

 

Ďalšie činnosti:

 • Osobné vybavenie
 • Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečenie záujmových činností
 • Zabezpečenie rôznych druhov terapií - aromaterapia, dramatoterapia, arteterapia, pracovná terapia, muzikoterapia
 • Kultúrna činnosť